Spracovanie osobných údajov

Telefonickým rezervovaním termínu v ktoromkoľvek štúdiu krásy PIEROT zákazník súhlasí s tým, že prevádzkovateľ štúdií krásy PIEROT spoločnosť PIEROT SK s.r.o., IČO: 35 773 448, so sídlom Miletičova 40, 821 09 Bratislava, ako prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka, ktoré mu zákazník poskytol, a to v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo zákazníka za účelom rezervovania termínu poskytnutia kaderníckych a stylistických služieb v štúdiu krásy PIEROT.

Udelením tohto súhlasu zákazník potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne a pravdivé.

Zákazník súhlas udeľuje na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k rezervácii termínu v štúdiu krásy PIEROT, alebo na kratšiu dobu, ak zákazník svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá ešte pred uplynutím tejto doby výslovným oznámením zaslaným poštou do sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na mailovú adresu: pierot@pierot.sk.

Pred poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov si prečítajte toto poučenie.